بگو بشود
شده است
می شود
چنین که هست
چنان که پیش خواهد امد


بگو بشود
شده است
می شود
چنین که هست
چنان که پیش خواهد امد

 دسته ها : در هم
جمعه پانزدهم 6 1387
X